Algemene Voorwaarden Cleaning service ‘t Hoen
Artikel 1. Algemene bepalingen: 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan door cleaning
service ‘t Hoen . Alle met Cleaning service ‘t Hoen gesloten overeenkomsten en de
door Cleaning service ‘t Hoen gedane aanbiedingen en offertes worden uitsluitend
beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze door Cleaning
service ‘t Hoen gehanteerde algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze
afwijkingen schriftelijk worden overeengekomen met Cleaning service ‘t Hoen .
Indien en voor zover de wederpartij zich van algemene voorwaarden bedient, verklaart
de wederpartij door het aangaan van een overeenkomst met Cleaning service ‘t
Hoen dat de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassingen zijn en
worden deze door Cleaning service ‘t Hoen uitdrukkelijk verworpen. 2. In deze
voorwaarden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt onder de volgende
begrippen verstaan: Opdrachtgever/wederpartij: iedere (rechts)persoon die met
Cleaning service ‘t Hoen een overeenkomst is aangegaan, c.q. wenst aan te gaan en/of
voor wie werkzaamheden worden verricht, en deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Werkzaamheden: alle
werkzaamheden – schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten –
waartoe een aanbieding is gedaan of een offerte uitgebracht, waartoe opdracht is
gegeven of welke uit een eerder gedane opdracht voortvloeien, dan wel daarmee
samenhangen; Programma: een gegevensdrager (formulier, e-mail, brief of
gegevensdrager in een andere zin, in ieder geval in de ruimste zin van het woord)
waarop door Cleaning service ‘t Hoen is aangegeven welke werkzaamheden
uitgevoerd zullen worden door Cleaning service ‘t Hoen , waarbij – indien mogelijk –
is aangegeven de plaats en tijd van de schoonmaakwerkzaamheden, de aard van de
werkzaamheden en indien van toepassing de frequentie ervan. Object: de zaak die
schoon gehouden dient te worden, waartoe met Cleaning service ‘t Hoen een
overeenkomst is gesloten. 3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig zal
zijn of op andere wijze vernietigd zal worden, blijven alle overige bepalingen van deze
voorwaarden gewoon van kracht en zal aansluiting dienen te worden gezocht bij de
overige bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling van doorslaggevende aard zal zijn.
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen Alle door Cleaning service ‘t Hoen gedane
aanbiedingen en uitgebrachte offertes, in weke vorm gedaan dan ook, zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk door Cleaning service ‘t Hoen anders is vermeld.
Artikel 3: Opdrachtbevestiging 1. Nadat door Cleaning service ‘t Hoen de inhoud van
de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de
opdrachtbevestiging vergezeld van het werkprogramma, mag Cleaning service ‘t
Hoen er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het
werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8
dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma Cleaning
service ‘t Hoen middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. 2.
Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en bij die
opdrachtbevestiging behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de
overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen. 3. Wanneer werkzaamheden
eenmalig worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan
met de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, doordat hij
deze heeft ondertekend, of omdat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de
werkzaamheden wordt begonnen.
Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst. Wijzigingen van hetgeen volgens de
opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn voor partijen slechts bindend, indien deze
wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen, de bepalingen in art 5 lid 2 en artikel 8
lid 3 van deze Algemene Voorwaarden uitgezonderd. De wijzigingen worden
vastgelegd in aanvullende overeenkomst op de oorspronkelijke overeenkomst.
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 1. De werkzaamheden worden door
Cleaning service ‘t Hoen uitgevoerd in overeenkomst met het werkprogramma. 2.
Wanneer tijdens de werkzaamheden mocht blijken, dat kleine afwijkingen
noodzakelijke of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan
Cleaning service ‘t Hoen , zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar
eigen inzicht wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter uitsluitend toegestaan, indien
de wijziging een vergelijkbare kwaliteit garandeert en de afwijkingen aan de
opdrachtgever worden medegedeeld. 3. Mocht Cleaning service ‘t Hoen tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijken dat blijvende afwijkingen van het
werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien deze afwijkingen een prijsaanpassing
met zich meebrengen, zal die prijsaanpassing gescheiden in overleg tussen partijen en
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 4. Tenzij anders is overeengekomen,
zullen de overeengekomen werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op
werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot vrijdag.
Indien plotseling zich bijzonder omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken
naar het oordeel van de opdrachtgever dan wel Cleaning service ‘t Hoen , kan in
overleg van het hier bepaalde daarvan worden afgeweken.
Artikel 6 Contractnaleving en controle. 1. Indien gedurende de looptijd van de
overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het
werkprogramma in negatieve zin afwijkt van hetgeen partijen zijn overeengekomen, of
indien de opdrachtgever aan de hand van de vantevoren tussen partijen schriftelijk
overeengekomen kwaliteitsnormerings- en – controlesysteem constateert, dat het
resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het vantevoren
afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Cleaning service ‘t Hoen onmiddellijk
schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en). 2. De
hierbedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste: a. een nauwkeurige
omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; b. een
redelijke termijn waarbinnen Cleaning service ‘t Hoen de geconstateerde afwijking
moet herstellen. 3. Wanneer Cleaning service ‘t Hoen niet binnen de gestelde termijn
de geconstateerde afwijking herstelt of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat
het de opdrachtgever vrij de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal Cleaning service ‘t Hoen van de
ontbinding van de overeenkomst in kennis stellen middels een aangetekend schrijven.
Er kan evenwel geen sprake zijn van ontbinding van de tussen partijen gesloten
overeenkomst, indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij een
redelijke belangafweging van de opdrachtgever en Cleaning service ‘t Hoen dat een
dergelijke geringe afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen
leiden.
Artikel 7 Hulpmiddelen 1. Alle kosten van de reinigingsmiddelen en andere
hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zijn bij de
prijs inbegrepen. Cleaning service ‘t Hoen is vrij in de keuze voor reinigingsmiddelen
en andere hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zal in afwijking van het hiervoren onder lid 1 bepaalde
kosteloos ter beschikking stellen aan Cleaning service ‘t Hoen het gebruik van
elektriciteit, water en gas. Wanneer de opdracht bestaat uit glazenwas werkzaamheden
aan de buitenkant van het object, is het Cleaning service ‘t Hoen toegestaan kosteloos
gebruik te maken van voorzieningen die aan het gebouw ten behoeve van
buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. 3. Indien van toepassing zal in overleg tussen
opdrachtgever en Cleaning service ‘t Hoen voldoende afsluitbare ruimten, zoals
werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door
Cleaning service ‘t Hoen, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever
verplicht zich ertoe om de bedrijfsmiddelen die door Cleaning service ‘t Hoen in de
desbetreffende ruimten worden gestald en opgeslagen, als een goed huisvader te
beheren en de bedrijfsruimten goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor
een goed behoud van de betreffende bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ingezette
bedrijfsmaterialen blijven ten allen tijde eigendom van Cleaning service ‘t Hoen. De
opdrachtgever verplicht zich er verder toe om op eerste verzoek van Cleaning service
‘t Hoen er aan mee te werken dat Cleaning service ‘t Hoen de betreffende
bedrijfsmiddelen terug kan nemen. 4. In overleg met Cleaning service ‘t Hoen zal de
opdrachtgever voor het personeel van Cleaning service ‘t Hoen voldoende faciliteiten
kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
Artikel 8 Prijs. 1. De prijs van de werkzaamheden die Cleaning service ‘t Hoen gaat
verrichten voor de opdrachtgever is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever
en de aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding,
inventaris, gebruik en bestemming van het object. 2. Indien in de in lid 1 van dit artikel
genoemde omstandigheden wijzigingen voorkomen die naar het oordeel van Cleaning
service ‘t Hoen een prijsaanpassing noodzakelijk maakt, zal die prijsaanpassing in
overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden. 3. Indien
tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of
andere kosten van Cleaning service ‘t Hoen, tengevolge van een wijziging in de
betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van
overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de
kosten van de gebruikte hulpmiddelen, materialen of transportmiddelen en dergelijke,
zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden.
Artikel 9. Betaling 1. Facturering vindt plaats op de in de offerte genoemde tijdstippen.
Mocht dit niet bepaald zijn in de offerte, vindt facturering plaats in de eerste week van
de kalendermaand of van de overeengekomen vierwekelijkse periode. Betaling moet
plaatsvinden binnen 7 dagen na factuurdatum. 2. Wanneer betaling plaatsvindt na deze
termijn, zal de geldende wettelijke rente in rekening worden gebracht. 3. Cleaning
service ‘t Hoen is gerechtigd om de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten
indien de opdrachtgever na sommatie tot betaling door Cleaning service ‘t Hoen
weigert de betaling te voldoen. 4. Wanneer Cleaning service ‘t Hoen tot gerechtelijke
of buitengerechtelijke invordering van haar facturen moet overgaan, zullen alle kosten
daarvan voor rekening van de opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op 15% van de overeengekomen hoofdsom. 5. Het is de opdrachtgever
niet toegestaan om zijn (vermeende) vordering op Cleaning service ‘t Hoen te
verrekenen.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud. Indien Cleaning service ‘t Hoen goederen aan
opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden,
behoudt Cleaning service ‘t Hoen zich de eigendom van de goederen voor, tot de op
die goederen betrekking hebbende facturen van Cleaning service ‘t Hoen door
opdrachtgever zijn voldaan. Cleaning service ‘t Hoen is gerechtigd om zonder verdere
aanzegging, de goederen – voor zover niet verbruikt – terug te nemen na het
verstrijken van de vervaltermijn van de rekeningen die door Cleaning service ‘t Hoen
aan opdrachtgever zijn verzonden, voorzover deze betrekking hebben op deze
goederen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid. 1. Cleaning service ‘t Hoen is alleen aansprakelijk voor
schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van
de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming c.q. nalatigheid van Cleaning service ‘t Hoen of diens personeel bij de
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet
meer belopen dan een maximumbedrag ad € € 2.500.000,- per gebeurtenis. Cleaning
service ‘t Hoen is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan € € 2.500.000,- .
Partijen kunnen, mits schriftelijk overeengekomen, voor wat betreft de
aansprakelijkheid van Cleaning service ‘t Hoen een ander maximumbedrag
overeenkomen. 2. De schade zoals bedoeld in het vorige lid waarvoor Cleaning service
‘t Hoen aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade.
Cleaning service ‘t Hoen is nooit aansprakelijk voor vermogensschade en
gevolgschade. 3. Cleaning service ‘t Hoen heeft een aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde
aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in
artikel 1 de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen Cleaning
service ‘t Hoen verzekerd is. 4. Cleaning service ‘t Hoen is niet aansprakelijk voor
schade die niet in dit artikel wordt genoemd. 5. Bij het gebruik van hoogwerkers door
Cleaning service ‘t Hoen aanvaardt Cleaning service ‘t Hoen geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade aan beplanting, putten, gazons, leidingen, bestrating e.d. 6. De
opdrachtgever vrijwaart Cleaning service ‘t Hoen voor aanspraken van derden wegens
of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade. 7. De
wederpartij zorgt schriftelijk voor alle nodige gegevens voor Cleaning service ‘t Hoen
ten aanzien van de objecten, met name waar ze voor dienen, die door Cleaning service
‘t Hoen schoongemaakt dienen te worden. Cleaning service ‘t Hoen is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste of
onvolledige door de wederpartij verstrekte schriftelijke gegevens; 8. De opdrachtgever
is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.
Artikel 12 Relatiebeding. 1. De opdrachtgever mag niet tijdens de looptijd van de
arbeidsovereenkomst van personeel van Cleaning service ‘t Hoen met Cleaning service
‘t Hoen, respectievelijk tijdens de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever
en Cleaning service ‘t Hoen en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging
daarvan, personeel van Cleaning service ‘t Hoen in dienst nemen, respectievelijk op
enigerlei wijze, direct of indirect en buiten medeweten van Cleaning service ‘t Hoen
om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever. 2. Wanneer zonder toestemming van Cleaning service ‘t Hoen door de
opdrachtgever een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tot het verrichten van
vergelijkbare werkzaamheden/diensten met de in het vorige lid bedoelde werknemers,
binnen de in datzelfde lid genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de
opdrachtgever aan Cleaning service ‘t Hoen een boete van € 1000,- per bedoelde
arbeidsovereenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige
arbeidsovereenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.
Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst. 1. De
overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, hetgeen uit de overeenkomst dient te blijken. 2.
Beëindiging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden middels
een aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen minimaal 3
maanden en deze termijn vangt aan: – Bij opzegging door Cleaning service ‘t Hoen: op
het moment dat de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied; – Bij opzegging
door de opdrachtgever: a. Indien Cleaning service ‘t Hoen meedingt in een nieuwe
aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan
Cleaning service ‘t Hoen bekend is gemaakt. b. Indien Cleaning service ‘t Hoen niet
meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij
aangetekend schrijven is geschied, met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de
opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit
tot herinbesteding schriftelijk aan Cleaning service ‘t Hoen bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand. c. Onverminderd hetgeen
in het vorige lid is bepaald, zijn partijen ook bevoegd om de overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment
dat: – De wederpartij surséance van betaling aanvraagt; – De wederpartij in staat van
faillissement is verklaard;
Artikel 14 Contractswisseling en werkgelegenheid. 1. Cleaning service ‘t Hoen zal zijn
personeel belonen overeenkomstig de geldende CAO bepalingen. Cleaning service ‘t
Hoen zal alle inhoudingen afdrachten verrichten voor zowel de Loonbelasting, premie
Sociale Verzekeringswetten zoals AOW etc. De opdrachtgever wordt door Cleaning
service ‘t Hoen gevrijwaard voor aanspraken dienaangaande. 2. Cleaning service ‘t
Hoen verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde
omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Cleaning
service ‘t Hoen zal daarom zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de
opdrachtgever, maar ook bij de beëindiging ervan – voorzover daarbij sprake zal zijn
van contractswisseling – in overleg met de andere in het geding zijnde aannemer,
teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan
een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het
aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel. 3.
Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met Cleaning
service ‘t Hoen, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 niet uitbesteedt aan een
ander doch inbesteedt, zijn de artikelen 7:662 e.v. BW inzake overgang van
onderneming van toepassing.
Artikel 15 Toepasselijk recht. Op alle overeenkomsten gesloten met Cleaning service
‘t Hoen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
Artikel 16 Geschillen. 1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en
beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en
hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van
de partijen verklaart dat dit het geval is. De betreffende verklaring dient per
aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld. 2. Behandeling van
een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil. 3.
De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het
geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.